Επιβεβαίωση και Διόρθωση Στοιχείων Φυσικών Προσώπων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2739 η Αριθμ. 16000 ΕΞ 2024 για την Επιβεβαίωση και τη Διόρθωση Στοιχείων Φυσικών Προσώπων σε Μητρώα του Δημοσίου Τομέα.

Σύμφωνα με την αποφαση στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΗΔ) σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και λειτουργεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή με τον τίτλο «Στοιχεία προσώπου (myInfo)» για την επιβεβαίωση ή διόρθωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα μητρώα του δημόσιου τομέα.

Στην εφαρμογή περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αφορούν κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μητρώα:
α. Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών,
β. Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
γ. Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε.,
δ. Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.),
ε. Μητρώο Πολιτών Τρίτων Χωρών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
στ. Μητρώο Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σκοπός της απόφασης είναι η διασφάλιση της ορθότητας, της ακεραιότητας, της ακρίβειας και της διαρκούς επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων των φυσικών προσώπων που τηρούνται σε επιμέρους μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα.

Λειτουργία Ειδικής Ηλεκτρονικής Εφαρμογής «myInfo» μέσω του gov.gr – ΕΨΠ

 1. Μετά την είσοδο του φυσικού προσώπου και κατόπιν αντιστοίχισης των στοιχείων του με τα μητρώα της παρ. 1 του άρθρου 8, στην εφαρμογή εμφανίζονται, κατά περίπτωση και εφόσον έχουν αποδοθεί:
  α. Όνομα
  β. Επώνυμο
  γ. Όνομα πατρός
  δ. Όνομα μητρός
  ε. Ημερομηνία γέννησης
  στ. Δήμος εγγραφής
  ζ. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  η. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) θ. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)
  ι. Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.)
  ια. Στοιχεία επικοινωνίας από το Ε.Μ.Επ. (Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός σταθερού τηλεφώνου, Διεύθυνση διαμονής, Διεύθυνση επικοινωνίας).

Το φυσικό πρόσωπο ελέγχει τα στοιχεία της παρ. 1 και δύναται να επιβεβαιώσει την ορθότητά τους. Κατόπιν της επιβεβαίωσης, αντλούνται, με βάση τους αναγνωριστικούς αριθμούς, μέσω του ασφαλούς ψηφιακού μηχανισμού συνεχούς συγχρονισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της παρούσας, και εμφανίζονται στην εφαρμογή τα προσωπικά στοιχεία του φυσικού προσώπου, τα οποία κατά περίπτωση τηρούνται στα κάτωθι μητρώα:
α. Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών: Επώνυμο, Όνομα, Ονοματεπώνυμο πατρός, Ονοματεπώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Δήμος εγγραφής, Οικογενειακή μερίδα και αριθμός μέλους.
β. Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Όνομα, Επώνυμο, Ονοματεπώνυμο πατρός, Ονοματεπώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης.
γ. Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ): Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πα- τρός, Όνομα μητρός, Ημερομηνία γέννησης.
δ. Μητρώο Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Ημερομηνία έκδοσης, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα και Επώνυμο πατρός, Όνομα και Επώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης.
ε. Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Αριθμός Κι- νητού Τηλεφώνου Επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός σταθερού τηλεφώνου, Διεύθυνση διαμονής, Διεύθυνση επικοινωνίας.
στ. Μητρώο Προσωπικού Αριθμού της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Όνομα, Επώνυ- μο, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Προσωπικός Αριθμός.

Εφόσον, κατόπιν του ελέγχου των στοιχείων των περ. α έως στ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το φυσικό πρόσωπο δεν επιβεβαιώνει την ορθότητά τους, δύναται είτε να δηλώσει στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής ότι δεν διαθέτει εγγραφή στο Μητρώο Πολιτών, οπότε και η εφαρμογή ενημερώνεται μόνο ως προς την αντιστοίχιση των αναγνωριστικών αριθμών του φυσικού προσώπου, είτε να αναζητήσει την εγγραφή του στο Μητρώο Πο- λιτών στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής, με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Επώνυμο
β. Όνομα
γ. Όνομα πατρός
δ. Όνομα μητρός
ε. Ημερομηνία Γέννησης
στ. Δήμος εγγραφής, Οικογενειακή μερίδα, Αριθμός
μέλους

Η εφαρμογή αναζητά στο Μητρώο Πολιτών την εγγραφή που αντιστοιχεί στα καθ’ υπόδειξη από το φυσικό πρόσωπο στοιχεία και, σε περίπτωση επιτυχούς αντιστοίχισης με τα στοιχεία του συνδεδεμένου φυσικού προσώπου, εμφανίζει προς επιβεβαίωση τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο δεν επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων που αντλούνται από το Μητρώο Πολιτών, τότε η εφαρμογή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο ότι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθεί στον οικείο Δήμο (Δη- μοτολόγιο ή Ληξιαρχείο) για να διορθώσει τα στοιχεία του και στη συνέχεια να επαναλάβει τη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο.

Δείτε τις λεπτομέρειες των διαδικασιών εδώ