Νέα εγχειρίδια χρήσης για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Ενημερωτική ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Ανάρτηση νέων εγχειριδίων χρήσης για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμηθειών και Υπηρεσιών για τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς – Νέες λειτουργικότητες»

Με την ανακοίνωση ενημερώνει ότι στη Διαδικτυακή Πύλη “Προμηθεύς”, στην ενότητα “Εγχειρίδια Χρήσης & eLearning” και στην περιοχή “Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς” αναρτήθηκαν νέα αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για Προμήθειες και Υπηρεσίες. Τα εγχειρίδια εκπονήθηκαν από το Τμήμα Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ και περιλαμβάνουν όλες τις εικαστικές αλλαγές του γραφικού περιβάλλοντος (graphical user interface – GUI) του υποσυστήματος και των λεκτικών του καθώς και νέες λειτουργικότητες που έχουν πραγματοποιηθεί στο υποσύστημα μέχρι και σήμερα.
Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν τα κατωτέρω εγχειρίδια:

ΕΣΗΔΗΣ Π&Υ Περιβάλλον-λειτουργίες & Σχεδιασμός Διαγωνιστικών Διαδικασιών2024 ΑΕκτέλεση Διαδικασιών Ανάθεσης ΕΣΗΔΗΣ Π&ΥΜόνο Βάσει Τιμής_2024 ΒΕκτέλεση Διαδικασιών Ανάθεσης ΕΣΗΔΗΣ Π&ΥΒάσει Βέλτιστης ΣΠΤ_2024 ΓΕκτέλεση Διαδικασιών Ανάθεσης ΕΣΗΔΗΣ Π&ΥΑίτηση Συμμετοχής_2024 ΔΕκτέλεση Διαδικασιών Ανάθεσης ΕΣΗΔΗΣ Π&Υ_Ενός φακέλου_2024  Ενέργειες Διαδικασιών ΕΣΗΔΗΣ Π&Υ μετά τη δημοσίευση_2024

Στο εγχειρίδιο «ΕΣΗΔΗΣ Π&Υ Περιβάλλον-λειτουργίες & Σχεδιασμός Διαγωνιστικών Διαδικασιών _2024» αναλύονται όλες οι διατιθέμενες διαδικασίες και λειτουργικότητες της Κονσόλας Διαχείρισης των χρηστών και παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία και δημοσίευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ Π&Υ, όλων των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών, διαδικασιών, εκτός του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για τον οποίο θα αναρτηθεί διακριτό εγχειρίδιο. Συγκεκριμένα παρέχονται οδηγίες για:

Ανοικτή διαδικασία άρθρο 27 ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής»
Ανοικτή διαδικασία άρθρο 27 ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής»
Κλειστή διαδικασία άρθρο 28 ν.4412/2016
Διαδικασία με προσκεκλημένους Οικονομικούς Φορείς
Συμφωνία Πλαίσιο (ΣΠ) άρθρο 39 του ν.4412/2016
Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) άρθρο 32 του ν.4412/2016
Ανταγωνιστικός Διάλογος άρθρο 30 του ν.4412/2016
Απευθείας Αναθέσεις
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση άρθρο 29 του ν.4412/2016

Στο εγχειρίδιο «ΑΕκτέλεση Διαδικασιών Ανάθεσης ΕΣΗΔΗΣ Π&ΥΜόνο Βάσει Τιμής_2024» παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, τόσο από την πλευρά του χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής όσο και από την πλευρά της Επιτροπής του διαγωνισμού.

Στο εγχειρίδιο «ΒΕκτέλεση Διαδικασιών Ανάθεσης ΕΣΗΔΗΣ Π&ΥΒάσει Βέλτιστης ΣΠΤ_2024» παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, τόσο από την πλευρά του χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής όσο και από την πλευρά της Επιτροπής του διαγωνισμού.

Στο εγχειρίδιο «ΓΕκτέλεση Διαδικασιών Ανάθεσης ΕΣΗΔΗΣ Π&ΥΑίτηση Συμμετοχής_2024» παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεση του πρώτου σταδίου της κλειστής διαδικασίας, της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπραξης καινοτομίας κατόπιν αποστολής Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής, τόσο από την πλευρά του χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής όσο και από την πλευρά της Επιτροπής του διαγωνισμού.

Στο εγχειρίδιο «ΔΕκτέλεση Διαδικασιών Ανάθεσης ΕΣΗΔΗΣ Π&ΥΕνός φακέλου_2024» παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεση μίας διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης ενός σταδίου, για τις περιπτώσεις που προβλέπεται/επιτρέπεται η εκτέλεση αυτής σε ένα στάδιο και αναφέρονται στο εν λόγω εγχειρίδιο, τόσο από την πλευρά του χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής όσο και από την πλευρά της Επιτροπής του διαγωνισμού.

Στο εγχειρίδιο «Ενέργειες Διαδικασιών ΕΣΗΔΗΣ Π&Υ μετά τη δημοσίευση_2024» παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τις ηλεκτρονικές ενέργειες και λειτουργικότητες που διατίθενται στους χρήστες Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων στο χρονικό διάστημα μετά τη δημοσίευση της ηλεκτρονικής διαδικασίας έως τη λήξη του χρόνου υποβολής προσφορών ή/και αιτήσεων συμμετοχής και ενδέχεται να εκτελεστούν στο πλαίσιο της εκάστοτε ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης Προμηθειών και Υπηρεσιών, από την πλευρά του χειριστή της Αναθέτουσας.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω εγχειρίδια αφορούν αναλογικά και τις σχετικές διαδικασίες των Αναθετόντων Φορέων του Βιβλίου ΙΙ του ν.4412/2016.

B. Νέες λειτουργικότητες
Επίσης το Υπουργείο ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης 2246 «Υποστήριξη και Αναβάθμιση του Συστήματος Δημόσιων Προμηθειών» της Δράσης 16736 «Νέο Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων», με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5158515 του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)», υλοποιήθηκαν νέες βελτιώσεις/λειτουργικότητες για το ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών και Υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

υλοποιήθηκε μία νέα εκτύπωση/αναφορά με τίτλο «Πίνακας συνημμένων αρχείων Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης», στην οποία καταγράφονται τα συνημμένα έγγραφα/αρχεία της εκάστοτε διαγωνιστικής διαδικασίας, τα συνημμένα έγγραφα/αρχεία των αποσφραγισμένων προσφορών που υποβλήθηκαν σε αυτή καθώς και τα συνημμένα έγγραφα/αρχεία που διακινήθηκαν μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» (π.χ. δικαιολογητικά μειοδότη, διευκρινιστικά έγγραφα, κ.α.). Η εν λόγω εκτύπωση/αναφορά υλοποιήθηκε για την υποβοήθηση του έργου των Αναθετουσών Αρχών και προς πλήρωση της απαίτησης της παρ. 3 του άρθρου 2 της με αριθ. ΦΓ8/38154 Απόφασης (ΦΕΚ 5537/Β ́/20.09.2023), που αφορά στη διαδικασία του Προσυμβατικού Ελέγχου μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

υλοποιήθηκε μία νέα εκτύπωση με τίτλο «Διαβίβαση Διαγωνισμού (Α.Α)». Η συγκεκριμένη εκτύπωση χρησιμοποιείται για τη μεταφορά διαγωνιστικών διαδικασιών από έναν χειριστή σε έναν άλλο χειριστή. Ουσιαστικά πραγματοποιείται μεταφορά της κατοχής ή κυριότητας μιας ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας σε άλλον χρήστη στην περίπτωση αποχώρησης υπαλλήλου από την Υπηρεσία ή αλλαγής Υπηρεσίας/αρμοδιότητας.

υλοποιήθηκε/διατέθηκε στους χειριστές Αναθετουσών Αρχών μία νέα ενέργεια, η «Αναστολή Διαγωνιστικής Διαδικασίας/Άρση αναστολής διαγωνιστικής διαδικασίας» πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής. Μέσω της συγκεκριμένης ενέργειας δύναται να πραγματοποιηθεί αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας (ενδεικτικά λόγω σχετικής απόφασης από την ΕΑΔΗΣΥ στο πλαίσιο άσκησης Προδικαστικής Προσφυγής από Οικονομικό Φορέα) και άρση αναστολής μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για τη συνέχιση της διαδικασίας, θέτοντας ουσιαστικά τη διαδικασία σε παύση, χωρίς να επηρεάζεται η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής ή η προετοιμασία ηλεκτρονικών προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής για τους Οικονομικούς Φορείς.

Επίσης, σύντομα θα αναρτηθεί νέο εγχειρίδιο για την υποβολή προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής για του χρήστες των Οικονομικών Φορέων.

Τέλος, η Διεύθυνσή του Υπουργείου στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω αναφερόμενης Σύμβασης 2246, προχωρά και σε περαιτέρω βελτιώσεις και νέες λειτουργικότητες, οι οποίες θα διευκολύνουν τις ενέργειες των χρηστών του συνόλου των υποσυστημάτων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και για τις οποίες θα ενημερώνεστε με σχετικές ανακοινώσεις και οδηγίες από την Υπηρεσία μας.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση
https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal