Τροποποίηση στις διαδικασίες ενστάσεων για το ΕΣΠΑ

Αναρτήθηκε σε ΦΕΚ τροποποίηση της υπ’ αρ. 110565/17.11.2022 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 [ένσταση της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4914/2022 (Α’ 61)]» (Β’ 5958).

Η παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 110565/17.11.2022 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 [ένσταση της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4914/2022 (Α’ 61)»] (Β’ 5958), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η ένσταση ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό και για την ερμηνεία ζητημάτων σχετικών με την προθεσμία τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 60 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 110565/ 17.11.2022 υπουργική απόφαση «Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 [ένσταση της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4914/2022 (Α’ 61)]» (Β’ 5958).

Δείτε εδώ το ΦΕΚ