Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με εγκύκλιο ΑΔΑ: Ψ9ΓΟ46ΜΤΛΠ-ΜΓΩ του ενημερώνει ότι:

I. για την έκδοση της με αριθμό 15505 ΕΞ 2024 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ: Β’ 2717/10.05.2024 – ΑΔΑ: Ψ05046ΜΤΛΠ-ΚΩ0 με την οποία τροποποιείται η με αριθμό 13687 ΕΞ 2021/11.5.2021 (ΦΕΚ: B’ 2009/14.05.2021 – ΑΔΑ: Ω18Η46ΜΤΛΠ-1Υ7) Υπουργική Απόφαση περί της ρύθμισης λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» δαπανών των επιχορηγούμενων
από τη γενική κυβέρνηση φορέων. Με την κοινοποιούμενη υπουργική απόφαση ορίζεται ότι τα στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2023 έως 31.12.2023, αναρτώνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων
https://mef.diavgeia.gov.gr/ μέχρι την 31η.5.2024.

II. Σημειώνει ότι με την παραπάνω υπ’ αριθμό 15505 ΕΞ 2024 Υπουργική Απόφαση δεν θεσμοθετούνται νέες υποχρεώσεις στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Υπόχρεοι φορείς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει χωρίς σφάλματα τη διαδικασία υποβολής στοιχείων δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες. Αντίθετα, η Υπουργική Απόφαση
παρατείνει την προθεσμία υποβολής στοιχείων για τους φορείς εκείνους που δεν έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία, ή το έχουν κάνει με εκκρεμότητες/σφάλματα. Αυτοί οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις για δαπάνες συντελεσθείσες το προηγούμενο έτος (2023) μέχρι την Παρασκευή 31.5.2024.

III. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμό 13687 ΕΞ 2021/11.5.2021 Υπουργικής Απόφασης, οι πράξεις επιχορήγησης, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να κοινοποιούνται στους επιχορηγούμενους φορείς, φέρουσες και τον σχετικό ΑΔΑ, φέρουν επίσης σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ
συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια (https://mef.diavgeia.gov.gr/) τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4727/2020».
Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής διατίθενται στον σύνδεσμο «Εκπαιδευτικό Υλικό» στο κάτω μέρος της σελίδας του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων, μετά τη σύνδεση του υπόχρεου φορέα στο σύστημα. Πρότυπα αρχεία Excel, CSV και XML είναι διαθέσιμα από την
επιλογή καταχώρησης δαπανών «Από Αρχείο», επίσης μετά τη σύνδεση του υπόχρεου φορέα.

Η παρούσα εγκύκλιος, καθώς και το σύνολο του Θεσμικού Πλαισίου, αναρτώνται σε ειδική σελίδα της εφαρμογής (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework).

Επισημαίνεται ότι τόσο οι πάροχοι των επιχορηγήσεων όσο και οι υπόχρεοι προς ανάρτηση στοιχείων δαπανών φορείς, καλούνται να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό για την χρήση της εφαρμογής, καθώς και τις συχνές ερωτήσεις και το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο, τα οποία διατίθενται από την ιστοσελίδα της εφαρμογής και στα οποία εκ νέου παραπέμπουμε.

IV. Παρακαλούμε να εξαντλήσετε κάθε μέσο για την ταχύτερη δυνατή κοινοποίηση της παρούσας στο σύνολο των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και των υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας, ιδίως δε αυτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με
τον έλεγχο δαπανών, καθώς και σε κάθε επιχορηγούμενο από την Υπηρεσία σας φορέα που εμπίπτει, σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα, στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 83 του ν. 4727/2020.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται στο σύνολο των χρηστών του «Προγράμματος Διαύγεια», μέσω της λειτουργίας «Έκτακτες Ανακοινώσεις» (μετά την είσοδό τους με τους κωδικούς τους στο σύστημα). Οι οικείες Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες καλούνται να διασφαλίσουν την άμεση εφαρμογή της. Για τον ίδιο λόγο, η παρούσα κοινοποιείται σε όλους τους υπόχρεους φορείς που έχουν εγγραφεί και εισάγει στοιχεία
επικοινωνίας στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων έως την ημερομηνία έκδοσής της.
Για την άμεση ανταπόκριση σε προβλήματα/ερωτήματα που τυχόν ανακύψουν, παρακαλούμε για την χρήση του μηχανισμού υποβολής αιτημάτων που διατίθεται στη διεύθυνση
http://ticketing.ktpe.gr/diavgeiamko/. Παράλληλα, εφόσον απαιτηθεί η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ενέργεια αυτή συντελείται στη θυρίδα [email protected],
αναγράφοντας στο θέμα του μηνύματος ότι αυτό αφορά το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (ΜΕΦ).