Σύσταση κοινής επιτροπής ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ ζήτησε ο Κυρίζογλου

Λ. Κυρίζολγου στο συνέδριο της ΕΝΠΕ: Σύσταση κοινής επιτροπής ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ για κοινές προτάσεις επί θεσμικών ζητημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη συνεργασία δήμων και περιφερειών

Τη σύσταση κοινής επιτροπής ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ, η οποία θα προετοιμάσει δέσμη κοινών προτάσεων που θα αφορούν ταυτόχρονα την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και τη συνεργασία τους, πρότεινε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου από το βήμα του συνεδρίου της ΕΝΠΕ που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 22 και 23 Μαΐου, για θεσμικά ζητήματα και την αγροτική ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι λαμβάνοντας υπόψη τις δέκα κοινές προτάσεις στις οποίες κατέληξε το κοινό συνέδριο ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ στον Απρίλιο του 2018, αλλά και ενόψει της εκπόνησης από το υπουργείο Εσωτερικών του Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, η εν λόγω κοινή επιτροπή θα μπορούσε να προτείνει ενδεικτικά δέσμη μέτρων, που θα αφορούν:

  1. την επιστροφή στις Περιφέρειες και τους Δήμους των πόρων που τους αφαιρέθηκαν, όπως είναι τα πρόστιμα ανέγερσης των αυθαιρέτων του άρθρου 72 του Ν.5106/2024,
  2. την αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων ή λειτουργιών που ασκούνται ταυτόχρονα από τις Περιφέρειες και τους Δήμους,
  3. την αλλαγή της διοικητικής υπαγωγής αποκεντρωμένων υπηρεσιών, της Κεντρικής και της Αποκεντρωμένης Δημόσιας Διοίκησης, στις αντίστοιχες Περιφέρειες και τους Δήμους,
  4. την προώθηση της Ψηφιακής Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης σε σημαντικές τομεακές πολιτικές, όπως είναι η χωροθέτηση των επιχειρηματικών πάρκων και γενικότερα των χρήσεων γης και η διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της χώρας,
  5. τη νομοθέτηση θεσμών διαβαθμιδικής συνεργασίας ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, όπως είναι η συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης, το οποίο θα καλείται να γνωμοδοτεί για κάθε Στρατηγικό Σχέδιο δημόσιας πολιτικής που περιλαμβάνει ρυθμίσεις, μέτρα πολιτικής και προγράμματα περιφερειακής κλίμακας ή σημασίας,
  6. τη νομοθέτηση της προδιαβούλευσης με την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ για όλα τα σημαντικά νομοσχέδια που αφορούν ή επηρεάζουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
  7. τη βελτίωση της καταστατικής θέσης των αιρετών των Περιφερειών και των Δήμων.

Επίσης ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου σημείωσε ότι αποτελεί υποχρέωση του πολιτικού και διοικητικού συστήματός να ακολουθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, μια συγκροτημένη μεταρρυθμιστική τεχνική, που δεν παράγει απλώς διατάξεις νόμου (είτε ως “ευχές” είτε ως εντολές), αλλά νόμους που καταλήγουν σε θεσμούς. Και κατέθεσε προτάσεις, οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να μετασχηματιστούν από την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ σε ένα Κώδικα Μεταρρυθμίσεων (όπως είναι οι Κώδικες Καλής Νομοθέτησης), που θα διασφαλίζει τη δημιουργία θεσμών Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης οι οποίοι θα λειτουργούν.