Τροποποιήθηκαν οι κανόνες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τροποποίηση της υπ’ αρ. 62564/04.06.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β ́ 2442).

Αναπτυξιακός Στόχος ΕΠΑ: Προγραμματικός στόχος αναπτυξιακής πολιτικής που εξειδικεύεται σε Ειδικούς Στόχους και προτεραιότητες (Άξονας Προτεραιότητας). Ο αναπτυξιακός στόχος προσδιορίζει τους τομείς που θα ενεργοποιηθούν για να επιτευχθούν τα προγραμματισμένα αποτελέσματα. Οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΠΑ 2021-2025, οι Ειδικοί Στόχοι και οι προτεραιότητες εξειδικεύονται στην Πράξη 38 του Υπουργικού Συμβουλίου της 31ης Αυγούστου 2020, με τίτλο «Έγκριση και προσδιορισμός πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2025».

Η πρώτη προγραμματική περίοδος του ΕΠΑ ξεκινάει την 1η Ιουλίου 2021 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Πληρωμές ΠΔΕ για τα υποέργα της Πράξης που έχουν υλοποιηθεί προ της 1/7/2021 από τις Συλλογικές Αποφάσεις ΣΑΕ/ΣΑΜ/ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ. Δεν περιλαμβάνο- νται στη Μη Επιλέξιμη Δαπάνη ΕΠΑ πληρωμές ΠΔΕ για τις οποίες έγινε επιστροφή σε λογαριασμό ΠΔΕ ΑΔΙΑΘΕ- ΤΑ ΥΠΟΛ. ΠΑΡΕΛΘ. ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ

To Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) θεσπίστηκε με το ν. 4635/2019 (Α΄167) με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Το ΕΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2025, εγκρίθηκε το 2020 και ξεκινάει την 1η Ιουλίου 2021 με την σταδιακή ενεργοποίηση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, των επιμέρους Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης που το απαρτίζουν.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ