Εγκύκλιος για την χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

Εγκύκλιο με Αρ.10792 εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:
Ως κατοικία ορίζεται ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης ενός προσώπου, ο τόπος δηλ. τον οποίο το πρόσωπο έχει καταστήσει, σύμφωνα με τη βούλησή του, σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η κατοικία, επομένως, συνιστά τον ιδιαίτερο δεσμό ενός προσώπου με έναν τόπο και εμπεριέχει αφενός το αντικειμενικό στοιχείο της πραγματικής εγκατάστασης στον τόπο αυτό, αφετέρου το υποκειμενικό στοιχείο της πρόθεσης ο τόπος
αυτός να καταστεί επίκεντρο των δραστηριοτήτων του.

Έτσι για την απόκτηση κατοικίας κατά τα ανωτέρω απαιτούνται:
α) το υλικό στοιχείο της πραγματικής εγκατάστασης σε ορισμένο τόπο, η οποία συνάγεται από κάποιες πράξεις του προσώπου, όπως λόγου χάριν από τη διατήρηση οικείας, από την εργασία, την επαγγελματική δραστηριότητα, κλ.π
β) το βουλητικό στοιχείο της μόνιμης εγκατάστασης, δηλ. η πρόθεση του προσώπου να χρησιμοποιήσει αυτόν τον τόπο ως κέντρο των βιοτικών του σχέσεων προς μόνιμη και σταθερή για ορισμένο ή αόριστο χρόνο παραμονή στο συγκεκριμένο τόπο.

Η κατοικία διέπεται περαιτέρω από την αρχή της αποκλειστικότητας, καθώς κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες, και αντιδιαστέλλεται από τη διαμονή η οποία έχει στενότερη έννοια, καθώς ορίζεται ως ο τόπος όπου ένα πρόσωπο βρίσκεται προσωρινά, χωρίς την πρόθεση μόνιμης εγκατάστασης.

Ειδικότερα ως κύρια εγκατάσταση θεωρείται ο τόπος της οικογενειακής εγκατάστασης (εστίας), ο οποίος ενέχει το στοιχείο της σταθερότητας χωρίς να αποκλείεται η άσκηση επαγγέλματος σε άλλο τόπο.
Εφόσον προκύπτει μόνιμη εγκατάσταση, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου, όπου απαιτείται, αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ, κυρωτ. ν.3463/2006, Α’ 114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή των κατευθύνσεων εκείνων που θα διευκολύνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες στην έκδοση των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο