Εγκύκλιος: Καταλογισμοί και σε δημοτικούς υπαλλήλους

Εγκύκλιο με ΘΕΜΑ : «Επικαιροποίηση της αριθ. 2/42263/0026/2017/18.01.2018 (ΑΔΑ: ΩΟΑ1Η-Τ29) εγκυκλίου με θέμα “ Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.)” » εξέδωσε το Υπ. Οικονομικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το πεδίο εφαρμογής κατόπιν της 2/42263/0026/2017/18.01.2018 (ΑΔΑ: ΩΟΑ1Η-Τ29) εγκυκλίου, εκτείνεται πλέον και στις δικαστικές αποφάσεις που προκαλούν επιβάρυνση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού. Πιο αναλυτικά: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 118 του ν. 4700/2020, προβλέπονται, μεταξύ άλλων τα εξής: «Η αίτηση καταλογισμού ασκείται από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή, στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στον νόμο, από το αρμόδιο όργανο της διοίκησης κατά: (α) πολιτικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου του Κράτους, καθώς και κατά υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για κάθε ζημιά που ο υπάλληλος προκάλεσε σ’ αυτά με δόλο ή από βαριά αμέλεια, καθώς και για την αποζημίωση που το Κράτος, ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κατέβαλε σε κάθε τρίτο πρόσωπο για παράνομη πράξη ή παράλειψη που τελέστηκε με δόλο ή από βαριά αμέλεια υπαλλήλου τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ….».
Περαιτέρω, στο άρθρο 121 του ιδίου ως άνω νόμου, προβλέπονται τα εξής: «Εφόσον η ζημία σε βάρος του Κράτους, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αναδεικνύεται στο πλαίσιο ποινικής ή άλλης δικαστικής διαδικασίας και δεν εγείρεται ζήτημα παραγραφής της αξίωσης, το αίτημα προς τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση αίτησης καταλογισμού δεν υποβάλλεται και τα σχετικά στοιχεία του φακέλου δεν αποστέλλονται πριν από την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, με την οποία το Δικαστήριο αποφαίνεται για τη ζημία, το φυσικό πρόσωπο που την προκάλεσε και τις ενέργειές του που αιτιωδώς συνέβαλαν στην πρόκλησή της.».
Από τις ανωτέρω διατάξεις, προκύπτει ευθέως ότι αίτηση καταλογισμού μπορεί να ασκηθεί και κατά υπαλλήλου ΟΤΑ για κάθε ζημιά που ο υπάλληλος αυτός προκάλεσε σε αυτόν (τον ΟΤΑ) με δόλο ή από βαρεία αμέλεια, καθώς και για την αποζημίωση που ο ΟΤΑ κατέβαλε σε κάθε τρίτο πρόσωπο για παράνομη πράξη ή παράλειψη που τελέστηκε με δόλο ή από βαρεία αμέλεια υπαλλήλου του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο