Μεταβιβάζεται και στα ΚΕΠ η ταυτοποίηση myPhoto

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την τροποποίηση της υπό στοιχεία 34933 ΕΞ 2022/ 23.8.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto» (Β’ 4484).

Με την απόφαση τροποποιείται η υπό στοιχεία 34933 ΕΞ 2022/ 23.8.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto» (Β’ 4484), με την προσθήκη νέων άρθρων:
i. Άρθρο 5Α «Λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto μέσω των Κ.Ε.Π.»
ii. Άρθρο 5Β «Λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto για ανήλικα προστατευόμενα μέλη»
iii. Άρθρο 5Γ «Λήψη μέτρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα Κ.Ε.Π.»
iv. Άρθρο 5Δ Μεταβατικές διατάξεις, ως ακολούθως:

Οι διαδικασίες των παρ. 3 έως 10 του άρθρου 5 της παρούσας δύνανται να πραγματοποιούνται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τη χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π., κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου, αποκλειστικά με αυτοπρόσωπη παρουσία του.

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν την επιμέλεια ανηλίκου και η σχέση επιμέλειας μπορεί να επιβεβαιωθεί κατόπιν καταχώρισης του ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ ή/και του ΑΦΜ του ανηλίκου και άντλησης στοιχείων από το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (ΚΕΔ), δύνανται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto να διεκπεραιώσουν τις διαδικασίες για τα ανήλικα μέλη υπό την επιμέλειά τους.

Οι διαδικασίες του άρθρου 5Α που αφορούν στα στοιχεία ανήλικων προσώπων δύνανται να πραγματοποιούνται και μέσω των Κ.Ε.Π. με χρήση από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου, αποκλειστικά με αυτοπρόσωπη παρουσία του ίδιου και του ανηλίκου.

Τα Κ.Ε.Π., ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ, καθόσον αφορά στις πράξεις που διενεργούν.

Για την παραγωγική λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας myphoto στα Κ.Ε.Π. εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η έναρξη της δυνατότητας υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης μέσω των Κ.Ε.Π., για τις διοικητικές διαδικασίες των άρθρων 5Α και 5Β, πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση στη Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης του Υπουργείου Εσωτερικών των απαιτούμενων στοιχείων της παρ. 14 του άρθρου 5Α».

Κατεβάστε απο εδώ το ΦΕΚ
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20240203074

Δείτε εδώ και την διαδικασια myphoto