Συγκρότηση εκλογικών συνεργείων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ υποργική απόφαση με θέμα «Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα

Συγκροτούνται για το χρονικό διάστημα από τις 13 Μαΐου 2024 έως και τις 14 Ιουνίου 2024 ειδικά συνεργεία προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο-Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες, με ειδική εκλογική αποζημίωση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα.
Στα ανωτέρω ειδικά εκλογικά συνεργεία μετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και όσοι υπηρετούν σε αυτό, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.), καθώς και αποσπασμένοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών σε άλλες υπηρεσίες, εντός του νομού της έδρας της οργανικής τους θέσης, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών, των Δήμων, συμπεριλαμβανομένων και υπαλλήλων των λοιπών υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών, όπως αναλυτικά εξειδικεύονται στις επόμενες παραγράφους.

Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των ανωτέρω βεβαιώνεται για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων από τον οικείο Περιφερειάρχη, για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Δήμων από τον οικείο Δήμαρχο.

Ειδικότερα, ορίζεται και ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στα ειδικά εκλογικά συνεργεία υπαλλήλων, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ανά Υπηρεσία:
Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι των υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Περιφερειών και τα μέλη του Δικτύου Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου που έχουν ορισθεί σε κάθε Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, καθώς και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης που έχει την κύρια και αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκλογική διαδικασία, υπάλληλοι των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και λοιποί υπάλληλοι όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης, κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση των εκλογικών διαδικασιών, επισημαίνοντας ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων κάθε Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα συνεργεία μετάδοσης των αποτελεσμάτων, ορίζεται με πίνανακα ανάΠεριφέρεια στο ΦΕΚ.

Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων ανά Δήμο, ορίζεται επισεις στο ΦΕΚ


Δείτε το ΦΕΚ