Τροποποιήσεις στις επιχορηγήσεις για σήμανση και στείρωση αδέσποτων

adespoto16

Με απόφαση του Αν Υπουργού Εσωτερικών κ. Θ. Λιβάνιου, τροποποιήθηκε η με αριθμ. 103393/30.11.2023 (ΑΔΑ: Ψ40Γ46ΜΤΛ6-ΛΦΘ) Απόφαση Επιχορήγησης με τίτλο: «Επιχορήγηση για δαπάνες σήμανσης και στείρωσης αδέσποτων σκύλων και γατών ως προς τα κάτωθι:

• Η ενότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ τροποποιείται ως εξής:
«Το πρόγραμμα υλοποιείται μέχρι εξάντλησης του συνολικού προϋπολογισμού και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έως την 31/12/2024.»
• Η ενότητα 4.ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ τροποποιείται ως εξής:
Τα ποσά χρηματοδότησης αποτελούν επιχορήγηση και η επιλογή και ο προγραμματισμός των δράσεων που εμπίπτουν στους στόχους της απόφασης αυτής γίνεται από τους Δήμους αποκλειστικά ή κατόπιν συνεργασίας με τους Συνδέσμους Δήμων ή τους λοιπούς φορείς της παρ. 1 κατά περίπτωση. Η επιχορήγηση των δικαιούχων πραγματοποιείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
• Κάθε σήμανση αδέσποτου σκύλου και γάτας επιδοτείται με 20 ευρώ
• Κάθε στείρωση αδέσποτου σκύλου (αρσενικού/θηλυκού) επιδοτείται με 80 ευρώ
• Κάθε στείρωση αδέσποτης γάτας (αρσενικής/θηλυκής) με 50 ευρώ
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των ανωτέρω, ορίζεται η 01 Δεκεμβρίου 2023.
▪ Για τη διάθεση του προϋπολογισμού τηρείται σειρά προτεραιότητας βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου που λαμβάνουν τα αιτήματα των δικαιούχων από το Υπουργείο Εσωτερικών.
▪ Κάθε δικαιούχος καταθέτει ένα αίτημα με τις συνολικές δαπάνες που αντιστοιχούν στις δράσεις που έχουν διενεργηθεί εντός του χρονικού πλαισίου εφαρμογής της παρούσας Οι δικαιούχοι Δήμοι που κατέθεσαν αίτημα χρηματοδότησης πριν την έκδοση της παρούσας Τροποποίησης, δύνανται να καταθέσουν ένα (1) επιπλέον συμπληρωματικό αίτημα
χρηματοδότησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην με αριθμ. 103393/30.11.2023 (ΑΔΑ: Ψ40Γ46ΜΤΛ6-ΛΦΘ) Απόφαση Επιχορήγησης

Δείτε εδώ την απόφαση τροποποίησης