Το Συμβούλιο της ΕΕ καλεί για Διαλειτουργικό και Ψηφιακό Δημόσιο Τομέα

Σε μια σημαντική κίνηση που υπογραμμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για ψηφιακό μετασχηματισμό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με το μέλλον της ψηφιακής πολιτικής της ΕΕ, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τη στήριξή της για διαλειτουργικές δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες και διασυνοριακή διασύνδεση των υποδομών της δημόσιας διοίκησης. Αυτή η έγκριση από τα κράτη μέλη της ΕΕ υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη προτεραιότητα που δίνεται στην ψηφιακή διακυβέρνηση και τη σημασία του συντονισμού της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων σε ολόκληρη την Ένωση.

Η πρόσκληση του Συμβουλίου για δράση υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των δημόσιων διοικήσεων. Με την εξέταση και την αντιμετώπιση των τεχνικών, νομικών, σημασιολογικών και επιχειρησιακών εμποδίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη διευκόλυνση αυτής της μετάβασης μαζί με τα κράτη μέλη.

Μέλλον με επίκεντρο τον άνθρωπο, με γνώμονα τα Δεδομένα και την Τεχνητή Νοημοσύνη

Κεντρική θέση στο όραμα του Συμβουλίου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό κατέχει η έμφαση σε μια ανθρωποκεντρική, καθοδηγούμενη από τα δεδομένα και βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη προσέγγιση της ψηφιακής διακυβέρνησης. Αυτή η προωθητική στρατηγική έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώσει βασικές αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, όπως η διαλειτουργικότητα, στον ιστό των μελλοντικών ψηφιακών πολιτικών. Ο στόχος είναι σαφής: να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό οικοσύστημα που θα είναι αποτελεσματικό, βιώσιμο και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Νομοθετική υποστήριξη και ψηφιακή πολιτική

Με πολυάριθμες φιλόδοξες νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη εγκριθεί, τα κράτη μέλη επιθυμούν να διατηρήσουν τη δυναμική τους προς την κατεύθυνση της ενισχυμένης ψηφιακής παροχής. Το Συμβούλιο ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει πολιτικές με ψηφιακή ετοιμότητα για να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση της νομοθεσίας, μειώνοντας έτσι το διοικητικό βάρος και το κόστος για τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες. Αυτή η προσέγγιση αναμένεται να εξορθολογήσει την εφαρμογή των ψηφιακών πολιτικών, διασφαλίζοντας ότι αυτές είναι πρακτικές και επωφελείς από την αρχή.

Προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και κοινών πρωτοβουλιών

Για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες διοικήσεις στο ταξίδι τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το Συμβούλιο ζητεί την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των κρατών μελών και την υποστήριξη κοινών πρωτοβουλιών. Αυτή η συνεργατική προσέγγιση αποσκοπεί στην προώθηση της καινοτομίας και της κοινής μάθησης, προωθώντας με μεγαλύτερη συνοχή την ατζέντα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Συντονισμένες προσπάθειες και συνέργειες

Τα κράτη μέλη υπογραμμίζουν επίσης τη σημασία της διασφάλισης συνεργειών και συντονισμού μεταξύ των νεοσύστατων συμβουλίων της ΕΕ στον ψηφιακό τομέα. Τα εν λόγω συμβούλια, τα οποία συγκροτήθηκαν, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της Πράξης για τη Διακυβέρνηση των Δεδομένων, της Πράξης για την Τεχνητή Νοημοσύνη και της Πράξης για τη Διαλειτουργική Ευρώπη, έχουν καθοριστική σημασία για τη δημιουργία ενός ενιαίου και αποτελεσματικού πλαισίου ψηφιακής πολιτικής. Ο συντονισμός μεταξύ αυτών των φορέων θεωρείται απαραίτητος για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των ψηφιακών πρωτοβουλιών και πολιτικών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο ρόλος της Διαλειτουργικότητας στην ψηφιακή ταυτότητα και τις υπηρεσίες νέφους

Η διαλειτουργικότητα δεν είναι ζωτικής σημασίας μόνο για τις δημόσιες διοικήσεις, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων ψηφιακής ταυτότητας, των υπηρεσιών εμπιστοσύνης και της ασφαλούς, διαλειτουργικής χρήσης δεδομένων. Η ανάπτυξη αξιόπιστων και ασφαλών υπηρεσιών νέφους και υπηρεσιών στην άκρη του δικτύου υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη για διαλειτουργικότητα ως θεμελιώδες στοιχείο της ψηφιακής υποδομής της ΕΕ.

Πράξη για τη Διαλειτουργική Ευρώπη: Ορόσημο στην ψηφιακή πολιτική

Η πρόσφατα εκδοθείσα Πράξη για τη Διαλειτουργική Ευρώπη αποτελεί ορόσημο για την ενίσχυση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας στο δημόσιο τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πράξη αυτή συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας, με στόχο το 100% των βασικών δημόσιων υπηρεσιών να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο έως το 2030. Υποστηρίζει επίσης τους στόχους της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, διευκολύνοντας την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολιτικής και συμβάλλοντας σε ένα συνεκτικό ψηφιακό τοπίο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ιστορικό πλαίσιο και μελλοντικές προοπτικές

Η εστίαση στη διαλειτουργικότητα δεν αποτελεί πρόσφατη εξέλιξη. Οι υπουργικές δηλώσεις που υπεγράφησαν στο Ταλίν το 2017 και στο Βερολίνο το 2020 υπογραμμίζουν τη μακρόχρονη αναγνώριση της σημασίας της. Αυτές οι δηλώσεις και τα τρέχοντα συμπεράσματα αντικατοπτρίζουν μια συνεπή και αυξανόμενη δέσμευση για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της διαλειτουργικότητας εντός της ΕΕ.

Καθώς η ΕΕ προχωρά με το ψηφιακό της θεματολόγιο, η έμφαση στη διαλειτουργικότητα, τις συντονισμένες προσπάθειες και τις καινοτόμες ψηφιακές πολιτικές θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας ανθεκτικής, αποτελεσματικής και επικεντρωμένης στον πολίτη ψηφιακής κυβέρνησης. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υποστήριξη και την προώθηση αυτών των πρωτοβουλιών θα είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση του οράματος μιας ψηφιακά μετασχηματισμένης Ευρώπης.

Πηγή: