Εγκύκλιος 32 για τους Δήμους: Παραλειφθέντες εκλογείς

Σχετ : Η αριθ. 30/43270/24-5-2024 εγκύκλιος
Στη συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αναφορικά με την διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024, σας επισημαίνουμε επιπροσθέτως, ως προς το θέμα των παραλειφθέντων εκλογέων, τα εξής:

Όπως ήδη γνωρίζετε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ( άρθρο 8 (π.δ. 26/2012, Α΄57) όπως ισχύει, όσοι Έλληνες πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια δήμου της Χώρας και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν αλλά εκ παραδρομής δεν περιλαμβάνονται στους εκλογικούς τους καταλόγους έχουν τη δυνατότητα μέχρι και το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας της 9ης Ιουνίου 2024, να απευθυνθούν στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής τους σε αυτό προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Οι κ.κ. Δήμαρχοι, προς τους οποίους απευθύνεται το παρόν, παρακαλούνται να προβαίνουν σε έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής του ενδιαφερομένου στο δημοτολόγιο εφόσον σωρευτικά πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

Α) Εξακριβώνεται μετά από έλεγχο ότι ο αιτών είναι γραμμένος στο δημοτολόγιο του δήμου τους με ημερομηνία εγγραφής του σε αυτό πριν την 29η Φεβρουαρίου 2024.( Πρόσωπα που εγγράφονται μετά την ανωτέρω ημερομηνία πχ λόγω απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας δεν υπάγονται στην κατηγορία των παραλειφθέντων εκλογέων).

Β) Εξακριβώνεται ότι ο αιτών δεν είναι γραμμένος στον εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου.

Γ) Εξακριβώνεται ότι ο αιτών δεν έχει γεννηθεί μετά την 31-12-2007.

Το ανωτέρω πιστοποιητικό εκδίδεται από το Δήμαρχο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο εις διπλούνκαι χορηγείται στον ενδιαφερόμενο το ένα από τα δύο αντίγραφα. Στο περιεχόμενο αυτού πρέπει να υπάρχει η ένδειξη :
«ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024»

Η διαπίστωση της συνδρομής της β’ προϋπόθεσης γίνεται με τη χρήση της εφαρμογής «ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών στη διεύθυνση https://eterodimotes.gov.gr

Για το σκοπό αυτό, οι διαχειριστές της εφαρμογής των ετεροδημοτών των δήμων, πρέπει να δημιουργήσουν χρήστες στην εφαρμογή, τους οποίους θα ορίσει ο οικείος Δήμαρχος, δίνοντάς τους το ρόλο «Παραλειφθέντες». Σε όσους εξ’ αυτών είναι ήδη χρήστες της εφαρμογής, αρκεί να τους αποδοθεί επιπρόσθετα και ο ανωτέρω ρόλος. Στους αρμόδιους χρήστες στο «menu» της εφαρμογής θα εμφανιστεί η επιλογή «Παραλειφθέντες», «Αναζήτηση» και «Ιστορικό Αναζητήσεων». Σχετικό εγχειρίδιο χρήσης βρίσκεται αναρτημένο στην εφαρμογή στο μενού «Εγχειρίδιο Χρήσης».

Οι Δήμοι στην περίπτωση που υπάρχει διαπιστωμένη αδυναμία σύνδεσης στην ανωτέρω εφαρμογή μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, μπορούν να ζητήσουν τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αποστέλλοντας με
email σχετικό έντυπο ( υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν ) με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία του αιτούντα. Μετά την έρευνα που θα διενεργήσει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα αποστείλει σχετική απάντηση με email Για την επικοινωνία αυτή, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διεύθυνση email: [email protected]
Η έρευνα στη βάση δεδομένων των εκλογικών καταλόγων θα μπορεί να γίνεται από την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024.

Τα αποτελέσματα της έρευνας εκτυπώνονται και ο Δήμαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος προβαίνει στην έκδοση του αιτούμενου πιστοποιητικού μόνο εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται ο προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση χορήγησης του πιστοποιητικού χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις τότε ο Δήμαρχος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 8, παρ. 8 του π.δ. 26/2012).

Το πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο χορηγείται στον αιτούντα για να το προσκομίσει στην Εφορευτική Επιτροπή οποιουδήποτε εκλογικού τμήματος του οικείου Δήμου, προκειμένου να του επιτρέψει να ψηφίσει. Οι αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής υποχρεούνται να κάνουν δεκτούς για να ψηφίσουν τους εκλογείς του ίδιου δήμου που προσκομίζουν το ανωτέρω πιστοποιητικό.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο παράλειψης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Σε περίπτωση που, εκλογέας, υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εκ παραδρομής παραλειφθεί από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους παρά το γεγονός ότι έχει υποβάλει στο δήμο εμπρόθεσμα (δηλ. μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2024) τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2196/1994 δικαιολογητικά, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 – εφόσον το επιθυμεί – εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 4 – 9 της νομοθεσίας για την εκλογή
  βουλευτών (π.δ. 26/2012).
 2. Με βάση τα ανωτέρω ο ως άνω παραλειφθείς εκλογέας μπορεί να απευθύνεται στο δήμο, όπου είχε υποβάλει την αίτησή του προκειμένου να του χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.
  Οι δήμοι στους οποίους θα απευθύνονται οι ως άνω παραλειφθέντες εκλογείς, αφού διαπιστώσουν ότι έχει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μέχρι 29.2.2024, θα εκδίδουν εις διπλούν βεβαίωση
  ότι, αν και είχε υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, δεν συμπεριελήφθη, εκ παραδρομής, στους εκλογικούς καταλόγους.
  Η βεβαίωση θα χορηγείται αφού ληφθεί υπόψη η δήλωση επιλογής (ευρωεκλογές – αυτοδιοικητικές) του εκλογέα υπηκόου κράτους – μέλους της Ε.Ε.
  Μετά τη διενέργεια των εκλογών και σε διάστημα δέκα (10) ημερών, έκαστος δήμος πρέπει να επισυνάψει εντός της εφαρμογής, ψηφιοποιημένα (σκαναρισμένα) σε μορφή .pdf αντίγραφα των
  υπογεγραμμένων δικαιολογητικών (αποτέλεσμα αναζήτησης και πιστοποιητικό εκλογικής χρήσης), για κάθε πιστοποιητικό που τυχόν έχει εκδώσει.

Κατεβάστε απόεδώ την εγκύκλιο