Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων από τις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης

Σύμφωνα με ενημερωτική ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, αρχικά, να δηλώσουν στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)7 τυχόν καταδίκη για τα αδικήματα, παρέχοντας πληροφορίες για τον χρόνο έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, το πρόσωπο του καταδικασθέντος, τον λόγο της καταδίκης και τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού, εφόσον καθορίζεται στην καταδικαστική απόφαση, καθώς και τυχόν επανορθωτικά μέτρα που πιθανόν έχουν λάβει για την άρση των συνεπειών των αδικημάτων. Στη συνέχεια, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο προσωρινός ανάδοχος (νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), υποχρεούται να προσκομίσει, μεταξύ άλλων, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, από το οποίο προκύπτει η (μη) συνδρομή λόγου αποκλεισμού. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα μέλη της διοίκησης του εν λόγω οικονομικού φορέα.

Οι αναθέτουσες αρχές, πέρα από την επαλήθευση περί μη ύπαρξης αμετάκλητης ποινικής καταδίκης σε βάρος οικονομικού φορέα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73, υποχρεούνται ταυτόχρονα να ελέγχουν τη (μη) συνδρομή λόγου αποκλεισμού εις βάρος του, που εδράζεται σε τυχόν διοικητικές κυρώσεις περί αποκλεισμού, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να αποφαίνονται ότι έχει διαπραχθεί σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όταν, πριν την έκδοση τελικής και δεσμευτικής απόφασης για την ύπαρξη λόγων υποχρεωτικού αποκλεισμού, μπορούν να αποδείξουν με ενδεδειγμένα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του ή έχει προβεί σε ανάρμοστη διαγωγή που δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για την αξιοπιστία του.
Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης, , ώστε να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για τα κωλύματα συμμετοχής τους στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.