Δεδομένα από το «myschool» για τις επιδόσεις των δήμων

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ απόφαση για τον καθορισμό δεδομένων που θα διατίθενται από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool» του ν. 4610/2019 στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ν. 5056/2023.

Για τις ανάγκες του Κόμβου Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής Κόμβος Επι- δόσεων) του Υπουργείου Εσωτερικών θα λαμβάνονται από το πληροφοριακό σύστημα «myschool» του άρθρου 207 του ν. 4610/2019 τα κάτωθι στοιχεία ανά δήμο και κατ’ είδος σχολικής μονάδας (δημόσια ή ιδιωτική), στην έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους:

  1. Πλήθος ενεργών Νηπιαγωγείων
  2. Πλήθος ενεργών Δημοτικών Σχολείων
  3. Πλήθος ενεργών Γυμνασίων
  4. Πλήθος ενεργών Λυκείων
  5. Πλήθος ενεργών ΕΠΑΛ
  6. Πλήθος ενεργών μαθητών νηπιαγωγείων
  7. Πλήθος ενεργών μαθητών δημοτικών σχολείων
  8. Πλήθος ενεργών μαθητών γυμνασίων
  9. Πλήθος ενεργών μαθητών λυκείου
  10. Πλήθος ενεργών μαθητών ΕΠΑΛ

Τα ανωτέρω στοιχεία θα μεταβιβάζονται στον Κόμβο Επιδόσεων δύο (2) φορές για κάθε διδακτικό έτος: εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη αυτού και εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη, με αφετηρία τα στοιχεία που αφορούν το διδακτικό έτος 2023-2024.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ