Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ απόφαση Aριθμ. 78178 ΕΞ 2024 με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 47217/19-5-2023 κοι- νής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρι- σης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης ”Προώθη- ση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργι- κής απασχόλησης” της χρονικής περιόδου 2023- 2024, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊ- κό Κοινωνικό Ταμείο + στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027 και από εθνικούς πόρους» (Β’ 3418)».

Δείτε εδώ τα σημεία της τροποποίησης

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20240203212