Διαδικασία έκδοσης ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας

Δημοσιέυθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την Ηλεκτρονική υπηρεσία «Ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας» που ρυθμίζει τη διαδικασία έκδοσης με ηλεκτρονικό τρόπο αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 127/1969 (Α’ 29), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).
Χρήστες της εφαρμογής είναι υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), οι οποίοι είναι καθύλην αρμόδιοι για την διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 3, την επεξεργασία των σχετικών αιτημάτων και την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης.

Διαδικασία έκδοσης ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας

Το ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών δημιουργείται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).
Η είσοδος στην εφαρμογή επιτρέπεται στους δημο- σίους υπαλλήλους του άρθρου 2, κατόπιν αυθεντικοποί- ησης με Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ2020/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 4798).

Το ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών δημιουργείται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Η είσοδος στην εφαρμογή επιτρέπεται στους δημοσίους υπαλλήλους του άρθρου 2, κατόπιν αυθεντικοποίησης με Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ2020/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 4798).

Για τη δημιουργία του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, οι δημόσιοι υπάλληλοι εισάγουν στην εφαρμογή της παρ. 1 του παρόντος:
α. Το όνομα της διαδικασίας, για την οποία ζητείται το αντίγραφο. Η διαδικασία δύναται να επιλεγεί από κατάλογο διαδικασιών, που παρέχεται μέσω διαλειτουργικό- τητας με το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών ΕΜΔΔ «Μίτος», για τη διεκπεραίωση των οποίων απαι- τείται αντίγραφο ταυτότητας,
β. τον αριθμό πρωτοκόλλου του αιτήματος του πολίτη, γ. τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του πολίτη,
δ. τα τρία πρώτα γράμματα του επωνύμου, του ονόματος και του πατρωνύμου του πολίτη και
ε. το έτος γέννησης του πολίτη.

Προϋπόθεση για την έκδοση του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών είναι η επαλήθευση από την εφαρμογή της παρ. 1 του παρόντος:
α. Της ορθότητας των στοιχείων,
β. της ισχύος του δελτίου ταυτότητας του πολίτη μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μετά την επαλήθευση, εκδίδεται το ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας σε μορφή PDF.