Παράταση στην εξειδίκευση επιμερισμούς στόχων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνέχεια της αριθμ. ΔΣΣΚ/Φ.8/11/οικ.9874/22.5.2024 (ΑΔΑ: 67ΜΜ46ΜΤΛ6-83Ψ) εγκυκλίου, η διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων στη νέα Εφαρμογή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου με τίτλο «Στοχοθεσία» για το έτος 2024, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024.

Οι φορείς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 του ν. 4940/2022 (Α΄ 112) καλούνται, μέχρι την ως άνω προθεσμία, να έχουν ολοκληρώσει, μέσω της Εφαρμογής «Στοχοθεσία», τη διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων για το έτος 2024 και να έχουν οριστικοποιήσει τη στοχοθεσία τους.

Υπενθυμίζεται ότι για τις ειδικότερες απαιτούμενες ενέργειες για την εξειδίκευση και τον επιμερισμό των στόχων για το έτος 2024 στη νέα Εφαρμογή, αναλυτικές οδηγίες παρέχονται τόσο στο Εγχειρίδιο της Εφαρμογής όσο και στην αντίστοιχη τεχνική παρουσίαση, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Απογραφής (https://www.apografi.gov.gr/) στη διαδρομή: Αξιολόγηση -> Στοχοθεσία – Αξιολόγηση ν. 4940/2022 (Α΄112) -> Οδηγίες χρήσης. Επίσης, απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις βρίσκονται στη διαδρομή Αξιολόγηση→ Στοχοθεσία – Αξιολόγηση ν. 4940/2022 (Α΄112) → Συχνές Ερωτήσεις.