Ρυθμίσεις για την πάγια προκαταβολή στις διευθύνσεις των σχολείων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Αριθμ. 45118 απόφαση του Αν Υπουργού Εσωτερικών κ. Λιβάνιου με τις ρυθμίσεις για την πάγια προκαταβολή στους/ στις διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με την απόφαση

  1. Με απόφαση της δημοτικής επιτροπής συνιστάται, για τον/την διευθυντή/τρια, ή τον/την εκτελούντα/σα χρέη διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας ή τους/ τις αναπληρωτές/τριες αυτών, πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολο- γισμού του οικείου δήμου, ποσού ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.
  2. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβο- λής στο όνομα του/της οποίου/ας θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο/η οποίος/α θα ενεργεί τις πλη- ρωμές σε βάρος αυτής, είναι τα πρόσωπα της ανωτέρω παρ. 1. Ο/Η υπόλογος διενεργεί πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του δημάρχου ή άλλου μονοπρόσωπου ή συλλογικού οργάνου του δήμου.
  3. Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλά- δος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήμο για κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπολόγων διαχειριστών/τριών και απόφαση της δημοτικής επιτροπής. Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι τα πρόσωπα της ανωτέρω παρ. 1.
  4. Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να αντιμετωπί- ζεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι η δαπάνη αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό της πάγιας προκαταβολής και δεν έχει προβλεφθεί η αντιμετώπισή της από τον οικείο δήμο.
  5. Κατά τα λοιπά για τη διαχείριση της πάγιας προ- καταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), 35 του β.δ. 17-5/ 15.06.1959 (Α’ 114), 152 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς και του ν. 4820/2021 (Α’ 130).

Δείτε εδώ το ΦΕΚ