Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας Υπομητρώων και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς.

adespotazoa

Με Υπουργική απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δ. Παπαστεργίου ξεκινάει η παραγωγική λειτουργία του:

 1. Υπομητρώου Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων,
 2. Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς,
 3. Ψηφιακής Πλατφόρμας Απώλειας – Εύρεσης Ζώων Συντροφιάς,
 4. Ψηφιακών υπηρεσιών: α) Αίτησης Παράδοσης Ζώου Συντροφιάς στον Δήμο,
  β) Αίτησης Παράδοσης Ζώου Συντροφιάς σε Φιλοζωική Οργάνωση, Σωματείο ή Καταφύγιο,
  γ) Αίτησης Άδειας Αναπαραγωγής Δεσποζόμενου Ζώου Συντροφιάς,
  δ) Δήλωσης Θανάτου Ζώου Συντροφιάς,
  ε) Προβολής Κτηνιατρικού Φακέλου Ζώου Συντροφιάς και
  στ) Δήλωσης Πιθανής Εύρεσης Ζώου Συντροφιάς, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. 1609 ΕΞ 2022/17.1.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας «Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του» (Β’ 203) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με: α) την υπό στοιχεία 50534 ΕΞ 2023/22-11-2023 όμοια απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας «Καθορι- σμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του (Β’ 203)» (Β’ 6669) και β) την υπό στοιχεία 20209 ΕΞ 2024/7-6-2024 όμοια απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1069 ΕΞ 2022 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας με θέμα «Κα- θορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του» (Β’203)» (Β’3309).

Δείτε εδώ το ΦΕΚ