Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων στους Δήμους

Το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/40/7321/11-6-2024 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν των αιτημάτων των δήμων του πίνακα αποδεκτών, εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας από ΟΤΑ α’ βαθμού για την κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων για το έτος 2024-2025, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Στην πρώτη στήλη του πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται ο μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης ανά Δήμο, ο οποίος ισοδυναμεί με το μέγιστο αριθμό ατόμων ημερήσιαςαπασχόλησης τριών (3) ωρών που καταγράφεται στη δεύτερη στήλη και αποτελεί το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλαμβανόμενων ατόμων. Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας ως κατωτέρω, ο μέγιστος αριθμός των ατόμων που προσλαμβάνονται από το Δήμο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ατόμων της δεύτερης στήλης και το σύνολο των ωρών απασχόλησής τους, το μέγιστο αριθμό ωρών της πρώτης στήλης.
Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων αριθμών που αποτυπώνονται στις δύο (2) στήλες του πίνακα. Σε περίπτωση που, τηρουμένου του ανώτατου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, επιλεγεί από ορισμένους Δήμους η αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης, η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των Δήμων.

Με γνώμονα τη δημοσιονομική δαπάνη καθορίστηκε ο μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης κάθε Δήμου λαμβάνοντας υπόψη κατά κύριο λόγο την επιφάνεια των χώρων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε τον πίνακα με τις προσλήψεις σε κάθε δήμο