Νέοι κανόνες της Ε.Ε. για τα δεδομένα “υψηλής αξίας”

Νέους κανόνες, που καθιστούν δυνατή την επανάχρηση δημόσιων συνόλων δεδομένων, έθεσε σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι κανόνες μπορούν να αποφέρουν σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη τροφοδοτώντας νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Για παράδειγμα, σύνολα μετεωρολογικών δεδομένων υψηλής αξίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των μετεωρολογικών προβλέψεων και των συναφών εφαρμογών. Επίσης, οι αγροτικές επιχειρήσεις θα μπορούν να αξιοποιήσουν δορυφορικές εικόνες, μετεωρολογικά δεδομένα και πληροφορίες για την υγεία του εδάφους, ώστε να εφαρμόσουν τεχνικές γεωργίας ακριβείας, αυξάνοντας, έτσι, τις αποδόσεις και μειώνοντας τη σπατάλη.

Οι νέοι κανόνες καθιστούν δυνατή την επανάχρηση περισσότερων δημόσιων συνόλων δεδομένων
Η επίσημη πύλη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα αποτελεί τον πλέον εκτεταμένο πόρο πρόσβασης σε ανοικτά δεδομένα. Περιλαμβάνει πάνω από 1,7 εκατ. σύνολα δεδομένων από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και από τα κράτη-μέλη.

Τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας θα είναι δωρεάν διαθέσιμα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, προσβάσιμο μέσω διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API) και κατά περίπτωση, ως μαζικές μεταφορτώσεις. Ο βαθμός, στον οποίο τα σύνολα δεδομένων είναι διαθέσιμα μέσω της πύλης, εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο έχουν γίνει διαθέσιμα από τις δημόσιες αρχές.

Επιπλέον, η δυνατότητα εύρεσης τους, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο έχουν δημιουργηθεί τα μεταδεδομένα. Επομένως, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλα τα ανοιχτά δεδομένα μέσω της πύλης.

Τι είναι τα δεδομένα “υψηλής αξίας”
Η οδηγία για τα ανοιχτά δεδομένα θέτει το νομικό πλαίσιο, με βάση τις αρχές της διαφάνειας και του θεμιτού ανταγωνισμού. Επιπλέον, εισάγει την έννοια των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, τα οποία ορίζονται ως δεδομένα, που συνδέονται με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία, όταν επαναχρησιμοποιούνται.

Οι νέοι κανόνες, που άρχισαν ήδη να ισχύουν, διευκολύνουν την επανάχρηση περισσότερων δημόσιων συνόλων δεδομένων. Αυτά τα λεγόμενα “σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας” περιέχουν πληροφορίες σε έξι θεματικούς τομείς, οι οποίοι ορίζονται στην οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα: γεωχωρικές υπηρεσίες, γεωσκόπηση και περιβάλλον, μετεωρολογικές πληροφορίες, στατιστικές, εταιρείες και κινητικότητα.

Οι φορείς του δημόσιου τομέα παράγουν, συλλέγουν και πληρώνουν για τεράστιες ποσότητες δεδομένων, γνωστά ως πληροφορίες του δημόσιου τομέα ή κρατικά δεδομένα. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν γεωγραφικές πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία, δεδομένα καιρού, δεδομένα από δημόσια χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα και ψηφιοποιημένα βιβλία από βιβλιοθήκες.

Τα “ανοικτά” δημόσια δεδομένα αναφέρονται σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα, που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν εύκολα και ευρέως, ιδανικά υπό μη περιοριστικές συνθήκες. Για να είναι πραγματικά ανοιχτά τα δεδομένα, πρέπει να συνοδεύονται από άδεια, που επιτρέπει την πρόσβαση και κοινή χρήση των δεδομένων για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.

ΠΗΓΗ:https://www.sepe.gr/