Πως η πιστοποίηση μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι δήμοι προχωρούν στην κατεύθυνση της ευθυγράμμισης με τον κλιματικό Νόμο 4936/2022? – ISO 37101 ειδικά σχεδιασμένο για τους δήμους

της κ. Αννης Μαρμαροτούρη, Marketing Manager, του Φορέα Πιστοποίησης AXIA CERT

Η πιστοποίηση μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην εξασφάλιση ότι οι δήμοι προχωρούν στην κατεύθυνση της ευθυγράμμισης με τον κλιματικό νόμο της Ελλάδας (4936/2022). Μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών και προτύπων, η πιστοποίηση παρέχει μια διαφανή και αντικειμενική μέθοδο για την αξιολόγηση της προόδου και της συμμόρφωσης με τα κλιματικά μέτρα. Ακολουθούν οι κύριοι τρόποι με τους οποίους η πιστοποίηση μπορεί να συμβάλει:

1. Καθορισμός Σαφών Κριτηρίων και Προτύπων

Η πιστοποίηση βασίζεται σε σαφή και τεκμηριωμένα κριτήρια που καθορίζουν τι σημαίνει να είναι ένας δήμος ευθυγραμμισμένος με τις απαιτήσεις του κλιματικού νόμου. Αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνουν: τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με την καθιέρωση αυτών των προτύπων, οι δήμοιέχουν ένα σαφές πλαίσιο για το τι πρέπει να επιτύχουν.

2. Συστηματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

Οι διαδικασίες πιστοποίησης περιλαμβάνουν τακτικούς ελέγχους και αξιολογήσεις για να διασφαλιστεί ότι οι δήμοι συμμορφώνονται με τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Αυτές οι αξιολογήσεις παρέχουν αντικειμενικά δεδομένα για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και εντοπίζουν περιοχές που χρειάζονται βελτίωση. Με αυτόν τον τρόπο, οι δήμοι παρακολουθούνται συστηματικά και η απόδοσή τους καταγράφεται με διαφάνεια.

3. Ανάδειξη Καλών Πρακτικών

Η πιστοποίηση μπορεί να αναδείξει και να προωθήσει καλές πρακτικές μεταξύ των δήμων. Οι δήμοι που καταφέρνουν να πιστοποιηθούν ως συμμορφούμενοι με τα κλιματικά πρότυπα μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα για άλλους δήμους, δείχνοντας τις επιτυχίες τους και μοιράζοντας τις μεθόδους και στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών που ωφελεί όλους τους συμμετέχοντες.

4. Κίνητρα και Ανταμοιβές

Η πιστοποίηση θα μπορούσε να συνοδεύεται από κίνητρα και ανταμοιβές για τους δήμους που επιτυγχάνουν τους κλιματικούς στόχους. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν χρηματοδότηση, τεχνική υποστήριξη, ή ακόμα και δημόσια αναγνώριση. Τα κίνητρα αυτά ενθαρρύνουν τους δήμους να επιδιώξουν και να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα απόδοσης όσον αφορά την κλιματική τους πολιτική.

5. Ενίσχυση Διαφάνειας και Λογοδοσίας

Η διαδικασία πιστοποίησης προάγει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, καθώς οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν τις επιδόσεις τους και να απαντούν σε ελέγχους. Αυτό αυξάνει την εμπιστοσύνη του κοινού και των ενδιαφερομένων μερών στις προσπάθειες των δήμων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η διαφάνεια αυτή βοηθά επίσης στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησηςκαι της αδράνειας.

6. Συνεχής Βελτίωση

Η πιστοποίηση δεν είναι μια στατική διαδικασία, αλλά απαιτεί συνεχή βελτίωση. Οι δήμοι πρέπει να επανεξετάζουν και να βελτιώνουν τις πρακτικές τους για να διατηρούν την πιστοποίησή τους. Αυτό ενθαρρύνει μια κουλτούρα συνεχούς προόδου και καινοτομίας στον τομέα της κλιματικής δράσης.

Συμπέρασμα

Η πιστοποίηση είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι δήμοι προχωρούν στην κατεύθυνση της ευθυγράμμισης με τον κλιματικό νόμο της Ελλάδας. Μέσω της καθιέρωσης σαφών κριτηρίων, της συστηματικής παρακολούθησης, της ανάδειξης καλών πρακτικών, των κινήτρων, της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, και της ενθάρρυνσης της συνεχούς βελτίωσης, η πιστοποίηση συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της χώρας.

Ποια πρότυπα ISO είναι κατάλληλα για να πιστοποιηθεί ένας δήμος?

Η πιστοποίηση ενός δήμου σύμφωνα με πρότυπα ISO μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής του απόδοσης και στη συμμόρφωση με τους κλιματικούς νόμους και στόχους. Ακολουθούν τα πιο κατάλληλα πρότυπα ISO για την πιστοποίηση δήμων:

1. ISO 14001: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το ISO 14001 είναι το πιο γνωστό πρότυπο για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Βοηθά τους οργανισμούς να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση, να μειώσουν τα απόβλητα, και να περιορίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους. Για τους δήμους, η πιστοποίηση ISO 14001 σημαίνει ότι έχουν θεσπίσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης για να παρακολουθούν και να βελτιώνουν συνεχώς τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.

2. ISO 50001: Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

Το ISO 50001 παρέχει έναν πλαίσιο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση του κόστους ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η πιστοποίηση ISO 50001 βοηθά τους δήμους να αναπτύξουν πολιτικές και διαδικασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής τους διαχείρισης, με αποτέλεσμα τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών CO2.

3. ISO 9001: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Αν και το ISO 9001 επικεντρώνεται στη διαχείριση της ποιότητας, μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές διαδικασίες. Η πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 9001 διασφαλίζει ότι ο δήμος έχει αναπτύξει αποδοτικές διαδικασίες διαχείρισης, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών και ενεργειακών τομέων.

4. ISO 37101: Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοινοτήτων

Το ISO 37101 είναι ένα πρότυπο που επικεντρώνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων. Βοηθά τους δήμους να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στις στρατηγικές και τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες. Το πρότυπο καλύπτει θέματα όπως η βιώσιμη διαχείριση των πόρων, η κοινωνική συνοχή, και η οικονομική βιωσιμότητα.

5. ISO 37120: Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης για Κοινοτικές Υπηρεσίες και Ποιότητα Ζωής

Το ISO 37120 παρέχει μια σειρά δεικτών για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής και της βιωσιμότητας στις πόλεις. Οι δείκτες αυτοί καλύπτουν διάφορους τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η περιβαλλοντική διαχείριση, και οι υποδομές. Η χρήση αυτού του προτύπου μπορεί να βοηθήσει τους δήμους να παρακολουθούν και να βελτιώνουν την απόδοσή τους σε διάφορους τομείς βιωσιμότητας.

6. ISO 45001: Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Το ISO 45001 είναι ένα πρότυπο που βοηθά τους οργανισμούς να διαχειρίζονται τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Αν και δεν είναι άμεσα περιβαλλοντικό πρότυπο, η υγιής και ασφαλής εργασία είναι ένα σημαντικό στοιχείο της συνολικής βιωσιμότητας.

Συμπέρασμα

Η πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO παρέχει στους δήμους μια δομημένη και αξιόπιστη προσέγγιση για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής τους απόδοσης. Μέσω της εφαρμογής των προτύπων ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, ISO 37101, ISO 37120, και ISO 45001, οι δήμοι μπορούν να διασφαλίσουν ότι προχωρούν προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, και της συμμόρφωσης με τους κλιματικούς νόμους και στόχους της Ελλάδας.

Αναλυτική Εξέταση του ISO 37101 ειδικά σχεδιασμένου για έναν Δήμο

Το πρότυπο ISO 37101 αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων και είναι ειδικά σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους δήμους και άλλους τοπικούς οργανισμούς να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές για τη βιωσιμότητα. Αυτό το πρότυπο παρέχει ένα πλαίσιο που ενσωματώνει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, και ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Η υπεύθυνη χρήση των πόρων, η διατήρηση του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ευημερίας των πολιτών είναι ο τελικός στόχος για τους εμπειρογνώμονες της τεχνικής επιτροπής ISO ISO/TC 268 , Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες , των οποίων το εμβληματικό πρότυπο ISO 37101 βοηθά τις κοινότητες να καθορίσουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και να εφαρμόσουν στρατηγικές για την επίτευξή τους.

Αυτό το βασικό πρότυπο συνοδεύεται από μια σειρά προτύπων για δείκτες πόλεων, όπως το ISO 37120 (δείκτες για τις υπηρεσίες της πόλης και την ποιότητα ζωής) και τα δύο επερχόμενα πρότυπα ISO 37122 (δείκτες για έξυπνες πόλεις) και ISO 37123 (δείκτες για ανθεκτικές πόλεις).

Το ISO διαθέτει επίσης εκατοντάδες πρότυπα για έξυπνα συστήματα μεταφορών, διαχείριση νερού, επιχειρηματική συνέχεια και ανθεκτικότητα της κοινότητας, σχεδιασμένα να κάνουν τις κοινότητες ασφαλείς, βιώσιμες και προσαρμοστικές στην αντιμετώπιση προκλήσεων. (πηγή: https://www.iso.org/sdg/SDG11.html )

Κύρια Στοιχεία του ISO 37101

Σκοπός και Πλεονεκτήματα

Σκοπός: Το πρότυπο ISO 37101 στοχεύει στη βελτίωση της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της ποιότητας ζωής στις κοινότητες. Προάγει την υιοθέτηση στρατηγικών και δράσεων που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.

Πλεονεκτήματα: Η εφαρμογή του ISO 37101 βοηθά τους δήμους να βελτιώσουν τη διακυβέρνηση, να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, να προσελκύσουν επενδύσεις και να βελτιώσουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική απόδοση.

Πλαίσιο και Στρατηγική Εφαρμογής

Ανάλυση και Εκτίμηση: Οι δήμοι πρέπει να πραγματοποιήσουν μια αρχική ανάλυση για να κατανοήσουν τις υπάρχουσες συνθήκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Αυτό περιλαμβάνει την εκτίμηση των φυσικών πόρων, της κοινωνικής συνοχής, της οικονομικής δραστηριότητας, και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στρατηγικός Σχεδιασμός: Βάσει της αρχικής ανάλυσης, οι δήμοι αναπτύσσουν μια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και δράσεις. Η στρατηγική πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες.

Συμμετοχή των Ενδιαφερομένων Μερών

Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών, των επιχειρήσεων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερομένων είναι κρίσιμη για την επιτυχία της εφαρμογής του ISO 37101. Οι δήμοι πρέπει να προωθούν τη συμμετοχή μέσω διαβουλεύσεων, συνεργασιών και κοινών δράσεων.

Προγραμματισμός και Υλοποίηση

Στόχοι και Δράσεις: Καθορισμός σαφών στόχων και δράσεων που σχετίζονται με τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, την κλιματική προσαρμογή, την κοινωνική ένταξη, την οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία.

Πόροι και Υποστήριξη: Διασφάλιση των αναγκαίων πόρων (χρηματοδότηση, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία) για την υλοποίηση των δράσεων. Συνεργασία με εθνικές και διεθνείς οντότητες για την άντληση χρηματοδότησης και υποστήριξης.

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

Δείκτες Απόδοσης: Καθορισμός δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Αυτοί οι δείκτες πρέπει να είναι μετρήσιμοι, σχετικοί και αξιόπιστοι.

Αξιολόγηση: Τακτική αξιολόγηση της προόδου και αναθεώρηση των στρατηγικών και των δράσεων βάσει των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση.

Διαφάνεια και Λογοδοσία

Οι δήμοι πρέπει να δημοσιεύουν τακτικά αναφορές για την πρόοδο των δράσεων και την επίτευξη των στόχων τους. Η διαφάνεια ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών και προάγει τη λογοδοσία.

Παραδείγματα Δράσεων και Στόχων

Ενεργειακή Απόδοση: Εφαρμογή προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης για τα δημοτικά κτίρια και τις υποδομές, προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Διαχείριση Αποβλήτων: Ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, μείωση της παραγωγής αποβλήτων και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων.

Κλιματική Προσαρμογή: Υλοποίηση μέτρων για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, όπως η δημιουργία πράσινων χώρων, η βελτίωση των υποδομών για την αντιμετώπιση πλημμυρών.

Κοινωνική Συνοχή: Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας, ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Συμπέρασμα

Η εφαρμογή του ISO 37101 από τους δήμους παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενσωματώνοντας οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Μέσω της σαφούς στρατηγικής, της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών, της παρακολούθησης και της διαφάνειας, οι δήμοι μπορούν να επιτύχουν σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των πολιτών τους και να συμβάλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Λίγα λόγια για την AXIA CERT

Ο Φορέας Πιστοποίησης AXIA CERT προσφέρει στους Δήμους υπηρεσίες υψηλού επαγγελματισμού και αξιοπιστίας στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν πλήθος πιστοποιήσεων βάσει διεθνών προτύπων και σχημάτων πιστοποίησης. 

Με έμφαση στην ταχύτητα έκδοσης πιστοποιητικών, η AXIA CERT διασφαλίζει ότι οι Δήμοι μπορούν να ανταποκρίνονται άμεσα στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των πολιτών τους. Παράλληλα, η άψογη εξυπηρέτηση των πελατών μας, με συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης, εγγυάται την ομαλή και αποτελεσματική ολοκλήρωση κάθε έργου. Η AXIA CERT δεσμεύεται να παρέχει αξιόπιστες και γρήγορες λύσεις πιστοποίησης, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της λειτουργίας και της αξιοπιστίας των Δήμων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ.: 2102581458 και στο email: [email protected] 🔗Επισκεφθείτε το website για να μάθετε περισσότερα και να ανακαλύψετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας: www.axiacert.gr