Μέτρα Προληπτικής Απομάκρυνσης ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες σε περίπτωση κινδύνου

Μια πολύ καλή πρακτική από τον Δήμο Ηλιούπολης που πρέπει να ακουθήσουν όλοι οι δήμοι. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών προχωράει άμεσα στη «Δημιουργία Μητρώου Ευπαθών Ομάδων» (υπ’ αριθ. Α1161/18-4-2023 Εγκ. Γ.Γ.Π.Π) σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καλεί τα άτομα που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες και κατοικούν στα διοικητικά όρια του Δήμου (άτομα με αναπηρία, εμποδιζόμενα άτομα, κτλ.) ή οι προσωπικοί βοηθοί τους ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα να επικοινωνήσουν με την κα. Νίκου Βασιλική (Σημείο Αναφοράς ΑμεΑ) στο Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας , τηλ. Επικοινωνίας 210 9970055 ([email protected]) και να παρέχουν στοιχεία, εφόσον το επιθυμούν, τα οποία θα καταγραφούν σε ένα μητρώο για την έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίησή τους από τις δημοτικές αρχές σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών στην περιοχή που διαβιούν για να αποφευχθεί διακινδύνευσή τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας, τη δ/νση κατοικίας και την κατηγορία αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση. κλπ), τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων καθώς και το μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνησής τους (πχ. Μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο ή ασθενοφόρο. κλπ).

Το μέσο μετακίνησης που θα διατεθεί για την έγκαιρη προληπτική απομάκρυνση των ατόμων αυτών, εφόσον το επιθυμούν, αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράμετρο για τη δρομολόγηση της δράσης της μετακίνησης των Ευάλωτων Ομάδων πολιτών καθώς επιτρέπει τον ορθό σχετικό προγραμματισμό των μέσων του ΕΚΑΒ και του Δήμου, στην περίπτωση που απαιτηθεί η συνδρομή τους αντίστοιχα, τόσο κατά την αρχική απομάκρυνση όσο και κατά την επιστροφή τους στο χώρο διαμονής τους όταν πλέον θα έχει παρέλθει ο κίνδυνος.
Για την τήρηση του ανωτέρω μητρώου νοείται ότι, τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους εγγράφως ως προς τα παρεχόμενα στοιχεία, τα οποία για λόγους προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων σε καμία περίπτωση δεν θα δημοσιοποιηθούν και θα τα χειρίζονται διαβαθμισμένοι υπάλληλοι του Δήμου.

Ο Δήμος προχωράει άμεσα σε ένα σύνολο μέτρων προστασίας των ευάλωτων ομάδων, προκειμένου να διασφαλίσει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση και την ασφάλεια.