Παράταση στην εξειδίκευση Στοχοθεσίας και με Τεχνητή Νοημοσύνη

Focused older individual in glasses working on computer looking at programming code data. Older individuals navigate technology. Cyber security digital tech reflecting. Generative Ai content.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και σε συνέχεια της αριθμ. ΔΣΣΚ/Φ.8/11/οικ.9874/22.5.2024 (ΑΔΑ: 67ΜΜ46ΜΤΛ6-83Ψ) εγκυκλίου, η διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων στη νέα Εφαρμογή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου με τίτλο «Στοχοθεσία» για το έτος 2024, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024.

Οι φορείς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 του ν. 4940/2022 (Α΄ 112) καλούνται, μέχρι την ως άνω προθεσμία, να έχουν ολοκληρώσει, μέσω της Εφαρμογής «Στοχοθεσία», τη διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων για το έτος 2024 και να έχουν οριστικοποιήσει τη στοχοθεσία τους. Υπογραμμίζεται ότι δε θα δοθεί άλλη παράταση. Τυχόν τροποποίηση των Έργων και των Οροσήμων των Ετησίων Σχεδίων Δράσης θα συμπεριληφθεί από τους φορείς κατά το στάδιο της αναθεώρησης των στόχων.

Προς διευκόλυνση των χρηστών της Εφαρμογής, σε συνέχεια ποιοτικής επεξεργασίας των στόχων που τέθηκαν για το έτος 2023 με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, έχει προστεθεί και νέο λεξικό με προτεινόμενους στόχους, με δυνατότητα επιλογής ανά θεματική κατηγορία ενδιαφέροντος. Για τη δυνατότητα αυτή, καθώς και για τα ειδικότερα ζητήματα χρήσης της Εφαρμογής, αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στις νέες εκδόσεις τόσο του Εγχειρίδιου της Εφαρμογής όσο και της αντίστοιχης τεχνικής παρουσίασης, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Απογραφής (https://www.apografi.gov.gr/) στη διαδρομή: Αξιολόγηση -> Στοχοθεσία – Αξιολόγηση ν. 4940/2022 (Α΄112) -> Οδηγίες χρήσης. Επίσης, απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις βρίσκονται στη διαδρομή Αξιολόγηση→ Στοχοθεσία – Αξιολόγηση ν. 4940/2022 (Α΄112) → Συχνές Ερωτήσεις.