Σε εφαρμογή το Μητρώου Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν.4940/2022 (Α’ 112) και σε συνέχεια της αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/32/οικ.6878/20.4.2024 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2588/2023) αναφορικά με τη σύσταση και τήρηση Μητρώου Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης – σας ενημερώνουμε ότι τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» η οποία εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή).
Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν – κατόπιν αίτησης – οι υπάλληλοι για τους οποίους πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
Είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι
Ανήκουν στις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
Ανήκουν οργανικά σε Υπουργεία ή σε αυτοτελείς Υπηρεσίες ή σε Ανεξάρτητες Αρχές ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού
Έχουν Α’ βαθμό
Έχουν πενταετή κατ’ ελάχιστο πραγματική δημόσια υπηρεσία
Διαθέτουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του άρθρου 19 του ν. 4940/2022.
Δεν εγγράφονται στο Μητρώο υποψήφιοι, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα της παρ. 2 του άρθρου 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Με εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας θα δοθούν οδηγίες προς τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού ή Διοικητικού αναφορικά με τις εκ μέρους απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων εγγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης.
Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού όπως ενημερώσουν τους υπαλλήλους και τους φορείς αρμοδιότητάς τους για τους οποίους πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Η θεσμοθέτησή του -το 2022- κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία και αφορά στη δυσκολία εφαρμογής πολιτικών, που έχουν οριζόντιο και περισσότερο επιτελικό χαρακτήρα, όπως οι σχετικές με το ανθρώπινο δυναμικό.

O καινοτόμος θεσμός του Συμβούλου είναι ένα από τα “εργαλεία” οριζόντιου χαρακτήρα, που τίθενται στη διάθεση των δημόσιων υπηρεσιών και των προϊσταμένων για να υποστηριχθεί η προσέγγιση της μεταστροφής στις δεξιότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου της δημόσιας διοίκησης και της ανάγκης ύπαρξης ενός σταθερού και απόλυτα εξειδικευμένου δικτύου επικοινωνίας, καθοδήγησης και υποστήριξης των ανθρώπων και υπηρεσιών που καλούνται να εφαρμόσουν τις πολιτικές του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο συγκεκριμένος Σύμβουλος είναι ο εξειδικευμένος σύνδεσμος του υπουργείου Εσωτερικών με τους φορείς του Δημοσίου. Λειτουργεί ως σημείο επαφής για την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα ανθρώπινου δυναμικού, όπως ζητήματα εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης, σχέδια ανάπτυξης των υπαλλήλων και των προϊσταμένων, διαδρομές μάθησης και σταδιοδρομίας των υπαλλήλων, καθώς και σχεδιασμό δράσεων ανάπτυξης του προσωπικού του κάθε φορέα.

Κεντρική αποστολή του αποτελεί η διασφάλιση ενός πλαισίου αποτελεσματικής εφαρμογής των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, καθώς και η παροχή υποστηρικτικών, ενημερωτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις αρμόδιες μονάδες για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Παρακολουθεί επίσης στενά την εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στον φορέα του, ενημερώνει το υπουργείο Εσωτερικών για τυχόν προβλήματα και υποβάλλει την Ετήσια Έκθεση και άλλες αναφορές για τα πεπραγμένα του φορέα του.

Η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα προαιρετικού ορισμού Συμβούλου σε ΟΤΑ, αυτοτελείς υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΝΠΔΔ και σε ΝΠΙΔ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω των αρμοδιοτήτων του φορέα και του αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτόν.

Το όφελος από την καθιέρωση του νέου αυτού θεσμού αναμένεται να είναι διπλό καθώς το αρμόδιο υπουργείο προσδοκά ότι αφενός θα βελτιωθεί η λειτουργία των υπηρεσιών μέσω αναβάθμισης της διοικητικής υποστήριξης, αφετέρου θα ενισχυθεί η απόδοση των υπαλλήλων λόγω καλύτερης πληροφόρησης.