Εγκύκλιος για τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού

Με το άρθρο 51 του ν.4622/2019 (Α’ 133), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 5027/2023 (Α΄48) περί ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα υιοθετήθηκε μια ενιαία και ολοκληρωμένη διαδικασία για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, τόσο του τακτικού όσο και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, περιλαμβανομένου του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων του δημοσίου τομέα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα: Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους
2025.

Περιεχόμενα εγκυκλίου:

 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  2.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 3. Α΄ ΣΤΑΔΙΟ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
  3.1 ΚΟΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α΄ΣΤΑΔΙΟΥ
  3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  3.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 4. Β΄ΣΤΑΔΙΟ – ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
  4.1. ΚΟΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Β΄ΣΤΑΔΙΟΥ
  4.2. ΟΔΗΓΙΕΣ Β΄ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
 5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 7. ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
  ΣΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%9F%CE%9E%CE%9B46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%91%CE%927?inline=true