Αρχική Ετικέτες ΠΡΟΤΥΠΑ

Ετικέτα: ΠΡΟΤΥΠΑ

Αναρτήθηκε από την ΕΑΔΗΣΥ επικαιροποιημένα πρότυπα Διακηρύξεων Μελετών

Η Ενιαία Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων...

Από 2 Μαρτίου ισχύει το Βιβλίο IV του ν. 4412/2016

Με το υπ’ αριθμ. 1250/28.02.2018 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επισημαίνεται ότι για διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Βιβλίο Ι του ν. 4412/2016) και συμβάσεων (Βιβλίο...

Εκδόθηκαν και τα πρότυπα διακηρύξεων έργων

Η ΕΑΑΔΗΣΥ  με την υπ’ αριθ. 182/2016/23.12.2016 (ΦΕΚ 4269/30.12.2016 τεύχος Β') απόφασή της εξέδωσε πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων...

Ανάρτηση υποδειγμάτων ανοικτού διαγωνισμού προμηθειών και υπηρεσιών

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ:-Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ