Σε ΦΕΚ απόφαση του ΥΠΕΝ για τα Τοπικά Πολεοδομικά

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3527 Τεύχος Β’ 2 Αυγούστου 2021 η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588.

Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκε- κριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έρ- γων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπι- κών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ – Ειδικών Πολε- οδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.

Με την απόφαση καθορίζονται:

  1. Ο αρμόδιος φορέας για την ανάθεση και διαχείριση των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 και συγκεκριμένα των μελετών που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ – Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)».
  2. Οι διαδικασίες διακήρυξης, ανάθεσης, εκπόνησης, παρακολούθησης, παραλαβής και έγκρισης των μελετών.
  3. Ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕ- ΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ – Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)» και ο ορισμός υπόλογου Διαχειριστή των λογαριασμών που αφορούν
    στην χρηματοδότηση των προς εκπόνηση μελετών.
  4. Ο τρόπος και οι διαδικασίες χρηματοδότησης της οριζόμενης διά της παρούσας αναθέτουσας αρχής / Φορέα υλοποίησης.
  5. Οι ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ως Κυρίου των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού και οι υποχρεώσεις της οριζόμενης αναθέτουσας αρχής.

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ