Πως εκπονούνται τα Τοπικά Σχέδια κινδύνων σύμφωνα με το νομοσχέδιο υπό διαβούλευση

Με το Άρθρο 17 Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών – Ανάρτηση και γνωστοποίηση των σχεδίων μέσω διαδικτύου – Εκπαίδευση πολιτών και φορέων -τροποποιείται το άρθρο 23 του νόμου 4662/2020 του νομοσχεδίου που βρίσκεται υπό διαβούλευση.

Το άρθρο 23 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών, αντικαθίσταται, πλην της παρ. 3, και το άρθρο 23 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 23
Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών – Ανάρτηση και γνωστοποίηση των σχεδίων μέσω διαδικτύου – Εκπαίδευση πολιτών και φορέων

 1. Τα Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών, ανά είδος κινδύνου, συνιστούν το σύνολο των ενδεδειγμένων κατευθύνσεων και οδηγιών του Εθνικού Μηχανισμού. Η εκπόνηση και υλοποίηση των Γενικών Σχεδίων βασίζεται στην ανάλυση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Εθνική Βάση Δεδομένων. Κάθε Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ανά είδος κινδύνου ελέγχεται ως προς την αρτιότητά του μέσω εκπαίδευσης και ασκήσεων όλων των εμπλεκομένων φορέων.
 2. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκπονεί ετησίως πρόγραμμα εκπαίδευσης και ασκήσεις ανά είδος κινδύνου με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και δυνητικά πολιτών.
 3. Τα Γενικά Σχέδια καταρτίζονται κεντρικά από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Τα αντίστοιχα Περιφερειακά και Τοπικά Σχέδια καταρτίζονται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και τα Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, αντίστοιχα.
 4. Στα περιφερειακά και τοπικά σχέδια των περιφερειών και των δήμων, όπως αυτά ορίζονται στην περ. ε` της παρ. 1 των άρθρων 20 και 21, αντίστοιχα, συμπεριλαμβάνονται ειδικά σχέδια για την προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, τα οποία καταρτίζονται με τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων αστυνομικών, πυροσβεστικών, υγειονομικών και λιμενικών αρχών. Ειδικότερα, τα ανωτέρω σχέδια περιλαμβάνουν, ιδίως:
  α. διαδικασίες για τη λήψη απόφασης οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους, από εν εξελίξει ή από επαπειλούμενο κίνδυνο ή απειλή,
  β. εναλλακτικές οδεύσεις ασφαλούς απομάκρυνσης από εξελισσόμενο κίνδυνο και μέτρα εξασφάλισής της, όπως την προσωρινή μονοδρόμηση οδών διπλής κατεύθυνσης,
  γ. εναλλακτικούς τρόπους και δυνατότητες μεταφοράς πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς και ιδιωτικών μέσων,
  δ. διαδικασίες για την ενημέρωση και την οργάνωση της απομάκρυνσης του κοινού, πριν και κατά τη διάρκειά της, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις ή κινητικές δυσκολίες ή ,
  ε. τον ορισμό τοπικών σημείων συγκέντρωσης σε περίπτωση κινδύνου, κατάλληλων χώρων υποδοχής, προσωρινής καταφυγής, στέγασης και παροχής διοικητικής μέριμνας,
  στ. μέριμνα για επαρκή αποθέματα ή γραμμή άμεσης τροφοδοσίας, προς κάλυψη των πρώτων αναγκών των πολιτών στα τοπικά σημεία συγκέντρωσης, σε είδη πρώτης ανάγκης, ρουχισμό και φάρμακα.
 5. Τα Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τη μορφή πρακτικού οδηγού, ανά είδος κινδύνου. Τα περιφερειακά και τοπικά σχέδια των περιφερειών και των δήμων της περ. ε` της παρ. 1 των άρθρων 20 και 21 αναρτώνται αντίστοιχα στην ιστοσελίδα της αντίστοιχης περιφέρειας και του αντίστοιχου δήμου.
 6. Η επικαιροποίηση των οδηγιών και του σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας, όπως περιέχεται στα Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών, διενεργείται μέσω του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» σε κάθε εξελισσόμενη κρίση ή κίνδυνο με μήνυμα προς το σύνολο των πληττόμενων πολιτών.».