Φεκ για την έγκριση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαι- ολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας και τη γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε).

Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι δραστηριότητες λούνα παρκ με ΚΑΔ 93.21.10.02, τσίρ- κων και παγοδρομίων με ενδεικτικούς κωδικούς NACE 93.21 και 93.29, οι οποίες ασκούνται σε στεγασμένο ή υπαίθριο χώρο για την ψυχαγωγία του κοινού.

Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρού- σας τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα της περ. εε της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 που ρυθμίζονται με την υπ’ αρ. 16793/2009 (Β’ 2086) κοινή υπουργική απόφαση, οι χώροι παιδικής αναψυχής της παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4442/2016 που ρυθμίζονται με την υπ’ αρ. 124349/2019 (Β’ 4456) υπουργική απόφαση και οι παιδότοποι που ρυθμίζονται με την υπ’ αρ. 43650/2019 (Β’ 2213) κοινή υπουργική απόφαση.

Αρμόδια ή Αδειοδοτούσα Αρχή

Αρμόδια ή Αδειοδοτούσα αρχή για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι ο Δήμος στη χωρική αρ- μοδιότητα του οποίου ασκείται η δραστηριότητα.

Ειδικά για την περίπτωση άσκησης των δραστηριο- τήτων της παρούσας απόφασης σε χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων, αρμόδια ή αδειοδοτούσα αρχή είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουρι- στικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού.

Για την εγκατάσταση όλων των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, εκτός από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016, απαιτείται έγκριση εγκατάστασης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας.

Η αίτηση για έγκριση εγκατάστασης υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορια- κού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Το λέει ο νόμος 4442/2016 Αρθρο 111 παρ. 8
Εξαιρούνται από την έγκριση εγκατάστασης οι δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή σε δημοτικό ή ιδιωτικό χώρο. Προσωρινή άσκηση δραστηριότητας για τις διατάξεις του παρόντος, νοείται αυτή που διαρκεί έως εξήντα (60) ημέρες, ενώ η εγκατάσταση στην ίδια θέση μπορεί να λάβει χώρα έως δύο (2) φορές κατ’ έτος, ανεξαρτήτως του φορέα της δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν ελέγχονται οι χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και δεν εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 7034/1298/15.3.2000 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β’ 368) περί ελαχίστων αποστάσεων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Απαγορεύεται η εγκατάσταση σε περιοχές που διέπονται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, καθώς και για την πολιτιστική, αρχιτεκτονική και φυσική κληρονομιά.

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ